اطلاعیه 10 -دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
1399/07/20

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم به جمع حامیان همایش پیوست.